ارشک

ارشک فرزند اردشیر سوم بود که پس از کشته شدن پدر به دست باگواس

 

 به سلطنت رسید و چون درصدد برآمد تا باگواس را به خاطر کشتن پدر

 

 مجازات نماید او نیز به دست باگواس به قتل رسید.

 

 پس از وی داریوش سوم به سلطنت رسید.

/ 0 نظر / 22 بازدید