سغدیانوس

سغدیانوس از شاهزادگان هخامنشی و پسر غیر عقدی اردشیر یکم است.

          

وی، برادرش خشایارشای دوم را چهل و پنج روز پس از به سلطنت رسیدن            به قتل رسانید و خود به دست برادر دیگر ” وَهاوکا”  معروف به  داریوش دوم      به قتل رسید.

/ 0 نظر / 23 بازدید